+ Codupha Lào

Số 253 đường Vieng Chaluen, quận Saysetta, Thủ đô Vientiane, Lào.

Tel: 00856.21.263137

Fax: 00856.21.223450