THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:

Năm 2022:

15. Ngày 25/10/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022

Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022

Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022

14. Ngày 04/10/2022

Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn

13. Ngày 29/08/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

12. Ngày 15/08/2022

Công bố thông tin 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng/năm) 

11. Ngày 05/08/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2022

10. Ngày 26/04/2022

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo vốn chủ sở hữu

9. Ngày 22/04/2022

Giải trình KQKD Q1/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp Q1/2022

8. Ngày 14/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

7. Ngày 07/04/2022

Báo cáo Thường niên 2021

6. Ngày 04/04/2022

Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Tài liệu chương trình tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 và đợt 1 của 2021 bằng tiền

5. Ngày 31/03/2022

Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính riêng 2021

4. Ngày 30/03/2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

3. Ngày 08/03/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

2. Ngày 01/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cổ đông

1. Ngày 27/01/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2021

Năm 2021:

23. Ngày 28/12/2021

Đóng hồ sơ báo cáo giao dịch CP quỹ

22. Ngày 21/10/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2021

21. Ngày 13/09/2021

Báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ

20. Ngày 15/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

19. Ngày 10/08/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

18. Ngày 23/07/2021

Báo cáo tình hình hoạt động công ty 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách cổ đông lớn và báo cáo vốn sở hữu

17. Ngày 21/07/2021

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm soát và soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2021

16. Ngày 01/07/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu

15. Ngày 11/06/2021

Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán

14. Ngày 08/06/2021

Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

13. Ngày 07/06/2021

Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

12. Ngày 03/06/2021

Thông tin giao dịch bán chứng khoán

11. Ngày 19/05/2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Quy chế hoạt động của HĐQT
Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công bố thông tin 2021 – 2

10. Ngày 10/05/2021

02-02. CDP – Du thao Quy che quan tri noi bo – 06.05.2021

– Bộ tài liệu bầu cử HĐQT:

1. CDP – Giay de cu Thanh vien HDQT cua CD hoac nhom CD
2. CDP – Bien ban hop nhom de cu Thanh vien HDQT
3. CDP – Giay de nghi tu de cu Thanh vien HDQT
4. CDP – Mau SYLL Thanh vien HDQT
5. CDP – Mau bieu bau cu HDQT

– Bộ tài liệu bầu cử KSV:

1. CDP – Giay de cu KSV cua CD hoac nhom CD
2. CDP – Bien ban hop nhom de cu KSV
3. CDP – Giay de nghi tu de cu KSV
4. CDP – So yeu ly lich ung vien KSV
5. CDP – Mau phieu bau cu KSV

9. Ngày 26/04/2021

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Dự thảo qui chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo qui chế hoạt động của BKS

Dự thảo qui chế nội bộ về quản trị công ty

Dự thảo điều lệ

8. Ngày 23/04/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2021

Báo cáo tài chính riêng Q1/2021

Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2021

7. Ngày 06/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết HĐQT Công ty CPDP Trung Ương CODUPHA

6. Ngày 30/03/2021

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sach người sở hữu chứng khoán

5. Ngày 26/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ

Báo cáo thường niên năm 2020

4. Ngày 25/03/2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

3. Ngày 29/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

2. Ngày 25/01/2021

Giải trình Báo cáo Tài chính năm 2020

1. Ngày 21/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020

Năm 2020:

26. Ngày 29/12/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020

25. Ngày 26/10/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – năm 2020

Báo cáo tài chính riêng quý III – năm 2020

24. Ngày 02/10/2020

Công bố thông tin thay đổi thành viên ban điều hành tổng giám đốc

23. Ngày 08/09/2020

Thông báo thay đổi thành viên BĐH

Công bố thông tin thay đổi thành viên BĐH

22. Ngày 21/08/2020

– Giải trình kết quả HĐKD 6T năm 2020

21. Ngày 14/08/2020

– Báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ

– Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ

20. Ngày 23/07/2020

Công bố thông tin thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Báo cáo vốn chủ sở hữu ngày 30/06/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền

19. Ngày 20/07/2020

Công bố hợp đồng kiểm toán 2020

Báo cáo tài chính riêng quý II – năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – năm 2020

18. Ngày 17/07/2020

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức, chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền

17. Ngày 30/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2019

16. Ngày 15/06/2020

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

15. Ngày 05/06/2020

Đơn đề cử thành viên HĐQT Codupha

Thông tin tổng giám đốc Codupha

Thông tin thành viên HĐQT Trần Anh Vương

14. Ngày 01/06/2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

13. Ngày 08/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

12. Ngày 06/05/2020

Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

11. Ngày 05/05/2020

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

10. Ngày 22/04/2020

Thông báo tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

9. Ngày 21/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020

Báo cáo tài chính riêng Q1/2020

8. Ngày 07/04/2020

Báo cáo thường niên 2019

7. Ngày 27/03/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

Báo cáo tài chính riêng 2019

6. Ngày 04/03/2020

5. Ngày 27/02/2020

4. Ngày 17/02/2020

Báo cáo chậm công bố thông tin

3. Ngày 10/02/2020

– Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

 – Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2019

2. Ngày 31/01/2020

– Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2019

1. Ngày 16/01/2020

Năm 2019:

35. Ngày 19/12/2019

– Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp sở hữu CK nhận cổ tức

34. Ngày 17/12/2019

33. Ngày 12/12/2019

32. Ngày 09/12/2019

– Chuyển quyền sở hữu CK do TCPH mua lại

– Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

31. Ngày 02/12/2019

30. Ngày 20/11/2019
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

29. Ngày 14/11/2019
– Giải trình việc công bố chậm NQ HĐQT
– Ngày đăng ký và xác nhận danh sách chủ sở hữu CK

28. Ngày 12/11/2019
– Biên bản thanh tra – BTC
– Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2019
– Nghị quyết Hội đồng Quản trị

27. Ngày 11/11/2019
– Báo cáo vốn chủ sở hữu ngày 30/09/2019

26. Ngày 31/10/20
– Công văn đính chính lại số lượng CP cam kết Cty mua lại làm CP quỹ

26. Ngày 28/10/2019
– Nghị quyết HĐQT
– Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
– Giải trình chênh lệch số cổ phiếu cam kết

25. Ngày 25/10/2019
– Báo cáo giải trình KQKD 09 tháng đầu năm 2019

25. Ngày 22/10/2019
– Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/2019
– Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III/2019

24. Ngày 24/09/2019
– Công văn số 5727-UBCKNN -Vv mua lại CP ưu đãi
– Báo cáo Giao dịch mua cổ phiếu quỹ

23. Ngày 16/09/2019
– Thư mời kiểm toán CODUPHA Lào

23. Ngày 24/08/2019
– Báo cáo giải trình cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018

22. Ngày 15/08/2019
– Báo cáo hợp nhất bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019
– Báo cáo riêng bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019

21. Ngày 12/08/2019
– Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và Soát xét

20. Ngày 22/07/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2019
– Báo cáo tài chính tổng hợp Q2-2-19

19. Ngày 17/07/2019
– Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
– Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

18. Ngày 17/06/2019
– Ủy quyền Công bố Thông Tin
– Thông tin người Công bố Thông tin

17. Ngày 25/04/2019
– Biên bản họp Ban kiểm soát lần 2 – Nhiệm ký 2016-2020
– Công bố thông tin thay đổi Ban kiểm soát
– Bản cung cấp thông tin Trưởng Ban kiểm soát
– Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng
– Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng
– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

16. Ngày 24/04/2019
– Giải trình sự chênh lệc về kết quả kinh doanh Quý I – 2019
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

15. Ngày 22/04/2019
– Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I – 2019
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I – 2019

14. Ngày 17/04/2019
– Báo cáo thường niên năm 2018

13. Ngày 16/04/2019
– Thay đổi vị trí công tác

12.Ngày 12/04/2019
– Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và mẫu đăng ký

11.Ngày 09/04/2019
– Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019

10.Ngày 01/04/2019
– Giải trình Chênh lệch kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

9. Ngày 29/03/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
– Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018
– Giải trình sự chênh lệch về kết quả hoạt động kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

8. Ngày 28/03/2019
– Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017

7. Ngày 01/03/2019
– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ

6. Ngày 31/01/2019
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ

5. Ngày 29/01/2019
– Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Danh sách cổ đông Nhà nước_cổ đông lớn

4. Ngày 28/01/2019
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

3. Ngày 24/01/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
– Giải trình báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

2. Ngày 18/01/2019
– Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018
– Báo cáo quyết toán Q4/2018
-Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu biểu quyết

1. Ngày 15/01/2019
– Kết quả Mua lại Cổ phiếu Quỹ

0. Ngày 08/01/2019
– Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
– Bảng cung cấp thông tin

Năm 2018:
-7. Ngày 07/12/2018
– Nghị quyết Hội đồng quản trị
– Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018

CCF12072018_002
-6. Ngày 22/11/2018
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

-5. Ngày 22/10/2018
– Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3-2018
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Q3-2018

-4. Ngày 16/10/2018
– Công bố Thông tin Giao dịch Cổ phiếu

-3. Ngày 15/08/2018
– Giải trìnhchênh lệch sau kiểm toán (Q2/2018)
– Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (30/06/2018)
– Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (30/06/2018)
– Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (BKS)
– Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

-2. Ngày 31/07/2018
– Báo cáo Tình hình quản trị Cty Đại chúng 6 tháng đầu năm 2018

-1. Ngày 20/07/2018
– Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 Năm 2018

0. Ngày 09/07/2018
– Bản Công bố Thông tin tóm tắt
– Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của SGDCKHN
– Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của SGDCKHN
– Thông báo báo đăng ký giao dịch

1. Ngày 04/07/2018
– Thông báo Giao dich Cổ phiếu/Chứng chỉ Quỹ

2. Ngày 13/06/2018
– Thông báo trả Cổ tức đợt 2 năm 2017
– Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức
– Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
– Giấy ủy quyền nhận cổ tức
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
– Nghị quyết Hội đồng Quản trị
– Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

3. Ngày 27/04/2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ Năm 2018
– Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2018

4. Ngày 18/04/2018
– Báo cáo Quyết toán Q1 Năm 2018
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Năm 2017
– Ý kiến Kiểm toán Năm 2017

5. Ngày 16/04/2018
– Thông báo mời họp
– Giấy Ủy quyền
– Đề nghị Nộp tiền của TTLKCKVN
– Dự thảo Điều lệ Tổ chức
– Dự thảo qui chế nội bộ
– Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
– Báo cáo thường niên năm 2018

6. Ngày 16/03/2018
– Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm Tài chính 2017

7. Ngày 31/01/2018
– BCQT Q4.2017

8. Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng
– Năm 2017

9. Danh sách người có liên quan
– 31/12/2017

10. Thông báo miễn nhiệm
– Tổng Giám đốc

11. Thông báo bổ nhiệm
– Tổng Giám đốc
– Phó Tổng Giám đốc

12. Thông báo TTLKCK (V/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán)
– Thông báo

13. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:
– Giấy chứng nhận

Năm 2017:
1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):
Thông báo
2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
-Ngày 18/07/2017
-Ngày 24/07/2017
5. Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông:
Phiếu Lấy kiến
6. Báo cáo Tài chính Q3/2017:
BCTC Q3-17
7. Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017:
Thông báo
8. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần:
Giấy chứng nhận