THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016:

thong-bao-chi-tra-co-tuc

giay-de-nghi-nhan-co-tuc-bang-chuyen-khoan

giay-uy-quyen-nhan-co-tuc