Infomation Release

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố: Năm 2023: 18. Ngày 18/01/2023 – Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2022 – Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2022 Năm 2022: 17. Ngày 30/12/2022 – Chi trả cổ tức và nghị quyết HĐQT năm 2022 16. Ngày 28/12/2022 – Hợp đồng cung […]