tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên kế toán
– 10 Nhân viên giao hàng và làm việc tại kho
– 03 Nhân viên lái xe tải

2. Thông báo chi tiết:
Kế toán
Giao hàng và Kho
Lái xe

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Nhân viên phụ trách điện
– 01 Nhân viên lái xe tải
– 01 Nhân viên phòng nhân sự (mới)

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo 1
Thông báo 2
Thông báo mới

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:
Năm 2018:
1. Thông báo ngày 16/03/2018
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm Tài chính 2017

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng
Năm 2017

3. Danh sách người có liên quan
31/12/2017

4. Thông báo miễn nhiệm
Tổng Giám đốc

5. Thông báo bổ nhiệm
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

6. Thông báo TTLKCK (V/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán)
Thông báo
7. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:
Giấy chứng nhận

Năm 2017:
1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):
Thông báo
2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
-Ngày 18/07/2017
-Ngày 24/07/2017
5. Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông:
Phiếu Lấy kiến
6. Báo cáo Tài chính Q3/2017:
BCTC Q3-17
7. Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017:
Thông báo
8. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần:
Giấy chứng nhận

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên nhóm hóa chất xét nghiệm
– 02 Nhân viên nhóm trang thiết bị y tế
– 02 Nhân viên Đảm bảo chất lượng QA (Mới đăng)

2. Thông báo chi tiết:

Thông báo 1
Thông báo 2 (Mới)