tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 01 Quản lý, giám sát, điều hành Phòng Kho Vận
– 01 Nhân viên phát triển sản phẩm

2. Thông báo chi tiết:
Quản lý Phòng Kho Vận
Phát triển Sản phẩm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên kế toán
– 10 Nhân viên giao hàng và làm việc tại kho
– 03 Nhân viên lái xe tải

2. Thông báo chi tiết:
Kế toán
Giao hàng và Kho
Lái xe

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Nhân viên phụ trách điện
– 01 Nhân viên lái xe tải
– 01 Nhân viên phòng nhân sự (mới)

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo 1
Thông báo 2
Thông báo mới

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:

Năm 2018:
0. Ngày 09/07/2018
– Bản Công bố Thông tin tóm tắt
– Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của SGDCKHN
– Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của SGDCKHN
– Thông báo báo đăng ký giao dịch

1. Ngày 04/07/2018
– Thông báo Giao dich Cổ phiếu/Chứng chỉ Quỹ

2. Ngày 13/06/2018
– Thông báo trả Cổ tức đợt 2 năm 2017
– Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức
– Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
– Giấy ủy quyền nhận cổ tức
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
– Nghị quyết Hội đồng Quản trị
– Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

3. Ngày 27/04/2018
– Biên bản họp ĐHĐCĐ Năm 2018
– Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2018

4. Ngày 18/04/2018
– Báo cáo Quyết toán Q1 Năm 2018
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Năm 2017
– Ý kiến Kiểm toán Năm 2017

5. Ngày 16/04/2018
– Thông báo mời họp
– Giấy Ủy quyền
– Đề nghị Nộp tiền của TTLKCKVN
– Dự thảo Điều lệ Tổ chức
– Dự thảo qui chế nội bộ
– Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
– Báo cáo thường niên năm 2018

6. Ngày 16/03/2018
– Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm Tài chính 2017

7. Ngày 31/01/2018
– BCQT Q4.2017

8. Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng
– Năm 2017

9. Danh sách người có liên quan
– 31/12/2017

10. Thông báo miễn nhiệm
– Tổng Giám đốc

11. Thông báo bổ nhiệm
– Tổng Giám đốc
– Phó Tổng Giám đốc

12. Thông báo TTLKCK (V/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán)
– Thông báo

13. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:
– Giấy chứng nhận

Năm 2017:
1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):
Thông báo
2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
-Ngày 18/07/2017
-Ngày 24/07/2017
5. Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông:
Phiếu Lấy kiến
6. Báo cáo Tài chính Q3/2017:
BCTC Q3-17
7. Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017:
Thông báo
8. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần:
Giấy chứng nhận