tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên kế toán
– 10 Nhân viên giao hàng và làm việc tại kho
– 03 Nhân viên lái xe tải

2. Thông báo chi tiết:
Kế toán
Giao hàng và Kho
Lái xe

Therefore, the Leader isn’t chosen by the popular election.

Painter’s novel may not get into this. Politics too is an amazing educator. Arnold Toynbee, the best globe historian actually, is Milton’s idol. Finest web site to purchase an essay. Some books you’ll study may flow easily and you’ll find a way to create momentum in your reading speed. Listed here is an article that provides some amazing suggestions about how to create a industrial.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Nhân viên phụ trách điện
– 01 Nhân viên lái xe tải
– 01 Nhân viên phòng nhân sự (mới)

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo 1
Thông báo 2
Thông báo mới

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:

1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):
Thông báo
2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
Nghị quyết
5. Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông:
Phiếu Lấy kiến
6. Báo cáo Tài chính Q3/2017:
BCTC Q3-17
7. Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017: