News

TÀI LIỆU ĐẠI HÔI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tài liệu chính thức Báo cáo tài chính 1 Báo cáo tài chính 2

ĐẠI HÔI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Quyết định Triệu tập Hội nghị, thông báo và giấy ủy quyền

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 11 Quản lý và nhân viên bán hàng các nhóm sản phẩm – 02 Nhân viên giao nhận hàng 2. Thông báo chi tiết: IMG_20170228_0005 IMG_20170228_0004