Health and Life

Phát triển vaccine dạng khí dung

Phát triển vaccine dạng khí dung

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học McMaster cho thấy vaccine dạng khí dung cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn so với dạng xịt mũi.