Infomation Release

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố: Năm 2022: 10. Ngày 26/04/2022 – Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Báo cáo vốn chủ sở hữu 9. Ngày 22/04/2022 – Giải trình KQKD Q1/2022 – Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2022 – Báo cáo tài […]