Investor Relations

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố: Năm 2022: 12. Ngày 15/08/2022 – Công bố thông tin 2022 – Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng/năm)  11. Ngày 05/08/2022 – Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2022 – Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2022 10. […]