THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:

Năm 2020:

1. Ngày 16/01/2020

-Danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn

Năm 2019:

35. Ngày 19/12/2019

– Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp sở hữu CK nhận cổ tức

34. Ngày 17/12/2019

33. Ngày 12/12/2019

32. Ngày 09/12/2019

– Chuyển quyền sở hữu CK do TCPH mua lại

– Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

31. Ngày 02/12/2019

30. Ngày 20/11/2019
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

29. Ngày 14/11/2019
– Giải trình việc công bố chậm NQ HĐQT
– Ngày đăng ký và xác nhận danh sách chủ sở hữu CK

28. Ngày 12/11/2019
– Biên bản thanh tra – BTC
– Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2019
– Nghị quyết Hội đồng Quản trị

27. Ngày 11/11/2019
– Báo cáo vốn chủ sở hữu ngày 30/09/2019

26. Ngày 31/10/20
– Công văn đính chính lại số lượng CP cam kết Cty mua lại làm CP quỹ

26. Ngày 28/10/2019
– Nghị quyết HĐQT
– Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
– Giải trình chênh lệch số cổ phiếu cam kết

25. Ngày 25/10/2019
– Báo cáo giải trình KQKD 09 tháng đầu năm 2019

25. Ngày 22/10/2019
– Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/2019
– Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III/2019

24. Ngày 24/09/2019
– Công văn số 5727-UBCKNN -Vv mua lại CP ưu đãi
– Báo cáo Giao dịch mua cổ phiếu quỹ

23. Ngày 16/09/2019
– Thư mời kiểm toán CODUPHA Lào

23. Ngày 24/08/2019
– Báo cáo giải trình cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018

22. Ngày 15/08/2019
– Báo cáo hợp nhất bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019
– Báo cáo riêng bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019

21. Ngày 12/08/2019
– Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và Soát xét

20. Ngày 22/07/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2019
– Báo cáo tài chính tổng hợp Q2-2-19

19. Ngày 17/07/2019
– Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
– Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

18. Ngày 17/06/2019
– Ủy quyền Công bố Thông Tin
– Thông tin người Công bố Thông tin

17. Ngày 25/04/2019
– Biên bản họp Ban kiểm soát lần 2 – Nhiệm ký 2016-2020
– Công bố thông tin thay đổi Ban kiểm soát
– Bản cung cấp thông tin Trưởng Ban kiểm soát
– Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng
– Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng
– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

16. Ngày 24/04/2019
– Giải trình sự chênh lệc về kết quả kinh doanh Quý I – 2019
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

15. Ngày 22/04/2019
– Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I – 2019
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I – 2019

14. Ngày 17/04/2019
– Báo cáo thường niên năm 2018

13. Ngày 16/04/2019
– Thay đổi vị trí công tác

12.Ngày 12/04/2019
– Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và mẫu đăng ký

11.Ngày 09/04/2019
– Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019

10.Ngày 01/04/2019
– Giải trình Chênh lệch kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

9. Ngày 29/03/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
– Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018
– Giải trình sự chênh lệch về kết quả hoạt động kinh doanh sau kiểm toán năm 2018

8. Ngày 28/03/2019
– Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017

7. Ngày 01/03/2019
– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ

6. Ngày 31/01/2019
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ

5. Ngày 29/01/2019
– Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Danh sách cổ đông Nhà nước_cổ đông lớn

4. Ngày 28/01/2019
– Công bố thông tin kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

3. Ngày 24/01/2019
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
– Giải trình báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

2. Ngày 18/01/2019
– Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018
– Báo cáo quyết toán Q4/2018
-Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu biểu quyết

1. Ngày 15/01/2019
– Kết quả Mua lại Cổ phiếu Quỹ

0. Ngày 08/01/2019
– Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
– Bảng cung cấp thông tin

Năm 2018:
-7. Ngày 07/12/2018
– Nghị quyết Hội đồng quản trị
– Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018

CCF12072018_002
-6. Ngày 22/11/2018
– Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

-5. Ngày 22/10/2018
– Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3-2018
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Q3-2018

-4. Ngày 16/10/2018
– Công bố Thông tin Giao dịch Cổ phiếu

-3. Ngày 15/08/2018
– Giải trìnhchênh lệch sau kiểm toán (Q2/2018)
– Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (30/06/2018)
– Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (30/06/2018)
– Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (BKS)
– Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu / Chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

-2. Ngày 31/07/2018
– Báo cáo Tình hình quản trị Cty Đại chúng 6 tháng đầu năm 2018

-1. Ngày 20/07/2018
– Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 Năm 2018

0. Ngày 09/07/2018
– Bản Công bố Thông tin tóm tắt
– Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của SGDCKHN
– Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của SGDCKHN
– Thông báo báo đăng ký giao dịch

1. Ngày 04/07/2018
– Thông báo Giao dich Cổ phiếu/Chứng chỉ Quỹ

2. Ngày 13/06/2018
– Thông báo trả Cổ tức đợt 2 năm 2017
– Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức
– Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
– Giấy ủy quyền nhận cổ tức
– Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
– Nghị quyết Hội đồng Quản trị
– Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

3. Ngày 27/04/2018
– Biên bản họp ĐHĐCĐ Năm 2018
– Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2018

4. Ngày 18/04/2018
– Báo cáo Quyết toán Q1 Năm 2018
– Báo cáo Tài chính Tổng hợp Năm 2017
– Ý kiến Kiểm toán Năm 2017

5. Ngày 16/04/2018
– Thông báo mời họp
– Giấy Ủy quyền
– Đề nghị Nộp tiền của TTLKCKVN
– Dự thảo Điều lệ Tổ chức
– Dự thảo qui chế nội bộ
– Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
– Báo cáo thường niên năm 2018

6. Ngày 16/03/2018
– Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm Tài chính 2017

7. Ngày 31/01/2018
– BCQT Q4.2017

8. Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng
– Năm 2017

9. Danh sách người có liên quan
– 31/12/2017

10. Thông báo miễn nhiệm
– Tổng Giám đốc

11. Thông báo bổ nhiệm
– Tổng Giám đốc
– Phó Tổng Giám đốc

12. Thông báo TTLKCK (V/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán)
– Thông báo

13. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:
– Giấy chứng nhận

Năm 2017:
1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):
Thông báo
2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:
-Ngày 18/07/2017
-Ngày 24/07/2017
5. Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông:
Phiếu Lấy kiến
6. Báo cáo Tài chính Q3/2017:
BCTC Q3-17
7. Thông báo cổ tức đợt 1 năm 2017:
Thông báo
8. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần:
Giấy chứng nhận